3.4.03

Mi�dzynarodowy zjazd �emk�w
Kongres w Preszovie


Gazeta Krakowska, 15 March 2003.

Do niedzieli potrwa w Krakowie kongres m�odzie�y �emkowskiej z Polski, S�owacji i Ukrainy. Organizatorem zjazdu jest �emkowska M�odzie�owa Organizacja Jar, kt�rej prezesuje Damian Trochanowski.

- Przygotowywa� b�dziemy I �wiatowe Forum Rusi�skiej M�odzie�y na S�owacji, kt�re odb�dzie si� w czerwcu w Preszovie - m�wi Damian Trochanowski, prezes �MO Jar. - Odb�dzie si� ono r�wnolegle ze �wiatowym Kongresem Rusin�w.

Na spotkanie nie dojechali m�odzi �emkowie z Serbii, kt�rych zatrzyma�a w kraju skomplikowana sytuacja polityczna. Przyjazd �emk�w z Rosji zablokowa�y wysokie op�aty wizowe.

- Tak�e o tym b�dziemy dyskutowa� w temacie integracji europejskiej i problem�w m�odzie�y �emkowskiej - dodaje Trochanowski. - W�a�nie takie sytuacje s� dla nas powa�nym problemem. Polska, S�owacja s� ju� jedn� nog� w Unii Europejskiej, ale nie Rosja, Ukraina czy Jugos�awia.

�emkowie maj� nadziej�, �e do Preszova przyjad� delegaci z ca�ego �wiata. Nie tylko z USA, Czech, Polski ale te� z W�gier, Rumunii, Rosji, Serbii. Tak, aby by�o mo�na swobodnie dyskutowa� o swoich problemach. (rob)

We w�adzach og�lnopolskiej M�odzie�owej Organizacji �emkowskiej Jar zasiada dwoje student�w filologii �emkowskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Oboje pochodz� z naszego regionu. Przewodnicz�cym Jaru jest Damian Trochanowski z Krynicy-Zdroju, muzyk folkowego zespo�u Serencza. Cz�onkiem zarz�du zosta�a O�ena Du�, �piewaj�ca w Zespole Pie�ni i Ta�ca �emkowyna.

- Jest to organizacja o celach podobnych jak Stowarzyszenie �emk�w, zajmuj�ca si� propagowaniem i podtrzymywaniem to�samo�ci �emkowskiej - m�wi dr Helena Du�-Fajfer z AP w Krakowie. - M�odzi ludzie wsp�pracuj� ze stowarzyszeniem. Jar ma swoj� siedzib� w Ruskiej Bursie w Gorlicach.

At Gazeta Krakowska

No comments: